Uslovi

Uslovi korišćenja

Verzija 1.1, ažurirana 15.04.2024

Da biste se prijavili za naš partnerski program, morate da pročitate, razumijete i prihvatite ove uslove korišćenja. Ako se ne slažete sa uslovima, ne nastavljajte sa prijavom. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našim partnerskim programom, kontaktirajte nas putem maila na [email protected] za dodatne informacije.

1. UGOVOR

1.1 Ovaj dokument („Ugovor“) opisuje uslove korišćenja dogovorene između nas, Xlivebet partnera – Games Service d.o.o reg. 402922500008, sa registrovanom adresom Veljka Mlađenovića 12 (u daljem tekstu „Xlivebet Partners“, „mi“ „nas“ ili „naš“) i vi (ovde se pominje kao „vi“, „vaš“ ili „ partner"), u vezi sa vašom prijavom da se pridružite našem partnerskom programu i da promovišete web lokaciju xlivebet.com i naše usluge.

1.2 Xlive Partners zadržava pravo da ažurira ili modifikuje ovaj Ugovor te da informiše partnere putem poruke na e-mail adresu 5 dana prije bilo kakvih promjena koje budu implementirane i predstavljene na sajtu u okviru dijela o uslovima korišćenja partnera. Ako se ne slažete sa izmjenama, od vas se traži da raskinete ovaj Ugovor u skladu sa uslovima iz ovog ugovora. Detalji o svim izmjenama odredbi i uslova biće objavljeni u klauzuli 9. ovog ugovora dostupnom u ažuriranoj verziji na xlivebetpartners.com. Ako nastavite da učestvujete u našem partnerskom programu i nakon što su izmjene u ugovoru objavljene, to će se smatrati obavezujućim prihvatanjem takvih promjena sa vaše strane.

1.3 Da biste se pridružili našem partnerskom programu, potrebno je da prihvatite naše uslove korišćenja, kao i da podnesete popunjen obrazac za prijavu. Xlivebet Partners odlučuje po sopstvenom nahođenju da li će prihvatiti ili ne vašu prijavu za naš partnerski program. Naša odluka je konačna i žalba neće biti uvažena. Kada donesemo odluku u vezi sa vašom prijavom, obavijestićemo vas putem e-pošte da li ste prihvaćeni kao naš partner ili ne. Nakon uspješne prijave bićete obavezani ovim uslovima korišćenja, navedenim u ovom ugovoru kada se promoviše web lokacija i usluge Xlivebet.com. Xlivebet Partners će vam poslati e-mail sa dodatnim informacijama nakon prihvatanja vaše prijave.

2. DEFINICIJE

U ovom Ugovoru, osim ako kontekst ne zahtjeva drugačije:

-„Povezani partner i/ili Partner (eng. Affiliate)“ označava vas, fizičko ili pravno lice, koji se prijavljuje za učešće u Partnerskom programu.

-„Pod Partner (eng. Sub-Affiliate)“ označava fizičko ili pravno lice koje Partner usmjerava na prikladan način ka Xlivebet Partners i koji se može povezati sa Partnerskim ID-om naloga, a to fizičko ili pravno lice postaje partner ispod Partnera XliveBetPartner.

-„Partnerski Program“ označava saradnju između vas i nas u kojoj ćete promovisati XliveBet Partners i kreirati linkove sa veb sajta partnera do xlivebet.com i na taj način će vam biti plaćena provizija. Provizija će biti definisana ovim Ugovorom ili ako je drugačije definisano dokumentom „Insertion Order“ u zavisnosti od saobraćaja generisanog na veb lokaciji u skladu sa uslovima ovog Ugovora.

-„Web stranica partnera“ označava jednu ili više web lokacija na internetu koje održava i kojima upravlja Partner.

-„Povjerljive informacije“ označavaju sve informacije od komercijalne ili suštinske vrijednosti koje se odnose na nas, kao što su, ali bez ograničenja na njih, finansijski izvještaji i uslovi, poslovne tajne, znanje (know-how), cijene, poslovne informacije, proizvodi, strategije, baze podataka, informacije o novim klijentima, drugim klijentima i korisnicima naših vebsajtova, tehnologija, marketinški planovi i načini rada itd.

-„Važeći zakoni o privatnosti podataka“ podrazumevaju sve važeće zakone o zaštiti podataka i privatnosti koji su u nekom trenutku na snazi, uključujući, bez ograničenja, Zakon o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011) i važeće podzakonske akte, smjernice i kodekse prakse koje je izdao nadležni organ za zaštitu podataka kao i sve druge zakonske i regulatorne zahtjeve koji su u nekom trenutku na snazi i koji su pravno obavezujući za bilo koju stranu u vezi sa obradom ličnih podataka prema ovom Ugovoru.

-„Neto prihod“, izračunat na mjesečnoj bazi, znači mjesečni bruto prihod umanjen, ali ne ograničen, za novac isplaćen novim igračima kao dobitak, bonuse, troškove usljed prevara, povrat sredstava, vraćene uloge, administrativne troškove koje je XliveBetPartners odredio u Ugovoru ili u „Insertion Order“ dokumentu, troškove transakcija, sve važeće i primjenljive poreze na igre na sreću i PDV.

-„eng. Insertion Order“ označava dokument koji određuje posebne uslove saradnje sa Partnerom: brendove/vebsajtove koje treba promovisati, ciljane zemlje, trajanje Ugovora, strukturu naknade i provizije, itd.

-„Prava intelektualne svojine“ označavaju sve patente, žigove, žigove usluga, dizajne, trgovačka, poslovna imena ili nazive domena, nazive e-mail adresa, autorska prava uključuju prava na kompjuterski softver (u izvornom i objektnom kodu ) i prava u bazama podataka (u svakom slučaju da li su registrovane ili ne i sve aplikacije za registraciju i prava za prijavu za registraciju bilo čega od prethodnog), prava na pronalaske i skripte za web formatiranje (uključujući HTML i XML skripte), znati-kako , poslovne tajne i druga prava intelektualne svojine koja sada ili u budućnosti mogu postojati u bilo kom dijelu svijeta, uključujući sva prava na povrat i pravo na tužbu i nadoknadu štete za ranija kršenja.

-"Preporučeni klijenti" označavaju klijente koji nemaju otvoren račun na našoj web stranici, a koji su se prijavili za račun kod nas preko koda za praćenje partnera.

-„Novi igrač depoziter“ označava novog klijenta/igrača koji je napravio prvi minimalni depozit na xlivebet.com i/ili veb stranicama koje su povezane sa nama i/ili Partnerom. Registracija novog igrača i prvi depozit ne moraju biti napravljeni istovremeno.

-„eng. High Roller igrač” Igrači koji ostvaraju mjesečni prihod veći od 3000,00KM.

-„Naknada u udjelu prihoda“ znači procentualni dio koji će partner zaraditi od bruto generisanih prihoda koje su stvorili njegovi preporučeni igrači/klijenti/pod partneri.

-„Vaša web stranica“ je internet stranica o kojoj ste nas obavijestili putem obrazca za registraciju partnera.

-„eng. CPA“ cijena po akviziciji. „Akvizicija znači prvi depozit (eng. FTD) navedenog igrača

-„Plan nagrađivanja“ označava CPA proviziju koja se plaća partneru za FTD navedenog igrača.

-“Linkovi Partnera” označavaju internet hiperlinkove koje koristi Partner radi povezivanja-linkovanja sa vebsajta/ vebsajtova Partnera ili vebsajta nekog trećeg lica na Xlivebet.com

U slučaju Plana nagrađivanja sa CPA elementom, XliveBet Partners zadržava pravo da zadrži bilo koju isplatu prema Planu nagrađivanja za bilo koje korisničke naloge uključujući, ali ne ograničavajući se na, korisničke naloge koji zloupotrebljavaju bonuse, suspendovane i/ili zatvorene korisničke naloge, korisničke naloge koji su podložni samoisključenju ili bilo koji drugi korisnički račun za koji Kompanija po sopstvenom nahođenju smatra da je potrebno suspendovati i/ili zatvoriti.

3. POVEZIVANJE

3.1 Linkovi (veze) koje vam obezbijedi Xlivebet Partners, potrebno ih je prikazivati i koristiti na način dogovoren između vas i nas gdje vi nećete mijenjati oblik, lokaciju ili operaciju linka bez naše prethodne pismene saglasnosti.

3.2 Osiguraćete da ne postavljate nikakve linkove na stranice Vašeg veb sajta namijenjene osobama mlađim od 18 godina.

3.3 U slučaju da želite da postavite linkove na druge veb lokacije osim na vašu web lokaciju, prvo morate dobiti našu pismenu saglasnost.

3.4 Ako otkrijemo da vaše korišćenje bilo kojeg linka nije u skladu sa uslovima ovog Ugovora, imaćemo pravo da preduzmemo mjere da učinimo nefunkcionalnim Linkove koje koristite i da odmah raskinemo ovaj Ugovor bez obavještenja (pogledajte 13.2.).

4. PRORAČUN UČEŠĆA U BRUTO PRIHODU

4.1.1 Osnovna provizija bruto prihoda je podešena do 20% od gubitka igrača, kako je kalkulisano u klauzuli ispod (4.1.2). Prilagodljivi dogovori kao CPA i/ili Hibrid su mogući na zahtjev. Neto ili bruto prihod prilagodljivih dogovora će se kalkulisati na osnovu „Inception Order“ dokumenta.

4.1.2 Dogovor je baziran na bruto profitu igrača koji su registrovani u vašem Programu.

Zadržavamo pravo da promijenimo procenat udjela u prihodu i metod obračuna Udjela u prihodu po želji u skladu sa klauzulom 1.2.

4.1.3 Model dijela prihoda koji je predviđen u 4.1.1 uvijek se primenjuje za proizvode kazina i sportskog klađenja.

4.1.4 Osnovna struktura skale u EUR valuti:

Bruto prihod

Min - Maks

0 EUR - 2500 EUR  10%

2501 EUR - 5000 EUR  12%

5001 EUR - 7500 EUR  15%

7501 EUR+  20%


5. ZABRANJENE PRAKSE

5.1 Ne smijete ni na koji način ponuditi dodatne nagrade bilo koje vrste svojim Preporučenim klijentima bez našeg pismenog pristanka. Ako Xlivebet Partners smatra da ste prekršili ovaj uslov, Xlivebet Partners može raskinuti vaš partnerski ugovor i zabraniti da vam isplati bilo koji daljnji dio u prihodu od vaših Preporučenih igrača (pogledajte Uslov 13.2).

5.2 Vi nećete generisati promet ka Xlivebet.com tako što ćete se registrovati kao Novi igrač/klijent bilo direktno ili indirektno (na primjer koristeći saradnike, konsultante, podizvođače, zaposlene, savjetnike, članove porodice ili neka druga treća lica). Takvo ponašanje će se smatrati za prevaru i povredom uslova ovog Partnerskog ugovora. Takođe, nećete pokušavati da profitirate na osnovu prometa koji nije kreiran u skladu sa načelom savjesti i poštenja bez obzira da li nam stvarno nanosi štetu ili gubitak.  Onda kada imate razumnu sumnju da je neki Novi klijent/igrač kog ste vi uputili na osnovu Partnerskog ugovora na bilo koji način povezan sa zloupotrebom bonusa, pranjem novca, prevarom, ili drugom vrstom zloupotrebe, odmah ćete obavijestiti Xlivebet o istom.  Ovim putem prihvatate da bilo koji Novi klijent/igrač za koga se utvrdi da zloupotrebljava bonuse, da je uključen u pranje novca ili prevare ili da pomaže u bilo kom obliku prevare povezane sa Partnerom (bez obzira da li ste nas Vi obavijestili o tome ili smo mi to kasnije otkrili) ne predstavlja validnog Novog klijenta/igrača na osnovu Partnerskog ugovora (i u skladu s tim Xlivebet neće plaćati nikakvu naknadu u vezi sa tim Novim klijentima/igračima).

5.2.1 Ni Vi, ni Vaš bračni supružnik ili vanbračni partner, kao ni srodnik po krvi po pravnoj liniji do drugog stepena zaključno (roditelji, usvojioci, bake i djede, djeca, usvojenici, unučad), u pobočnoj liniji do drugog stepena zaključno (braća i sestre), odnosno srodnik po tazbini zaključno do prvog stepena (svekar/tast, svekra/tašta, snaha/zet, očuh/maćeha, pastorak/pastorka), ni pod kojim okolnostima ne smijete primiti bilo kakav udio u prihodu u odnosu na Vaš korisnički nalog ili korisnički nalog navedenih lica.

5.3 Zabranjeno Vam je da na bilo koji način mijenjate, preusmjeravate, potiskujete ili izmjenjujete rad bilo kojeg dugmeta, linka ili druge interaktivne oznake Xlivebet stranice.

5.4 Zabranjeno vam je da pokušavate da vještački povećate novac koji vam Xlivebet plaća.

Naročito:

a) Ne smijete ni na koji način da se oglašavate klijentima koji nisu izričito i jasno pristali da primaju marketinške komunikacije ili čiji pristanak niste sačuvali i koje niste u mogućnosti da dokažete u bilo kojem trenutku ili klijentima čiji su podaci obrađeni kršenjem bilo kojih zakona o zaštiti podataka.

b) Svaki e-mail mora imati jasno naznačeno da dolazi od Vas, a ne od nas.

c) Svaki marketinški e-mail će sadržati jasnu vezu (Link) za odjavu od daljeg primanja e-mail pošte vezane za marketing (biltena).

5.5 Vi i vaši pod-partneri ćete u svakom trenutku poštovati i pridržavati se Zakona o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011; Evropsku direktivu 2002/58EC, Opštu odredbu o zaštiti podataka GDPR/EU/2016-679) i svih novih ili izmjenjenih akata o zaštiti podataka, i Zakon o igrama na sreću (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 22/19 i 131/20) i Pravilinik o priređivanju internet igara na sreću (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 45/19, 64/19 i 104/19)

5.6 Zadržavamo pravo da odmah raskinemo Ugovor bez prethodne najave ako ste, po našem mišljenju, prekršili bilo koja pravila oglašavanja, kockanja ili bilo koje zakone i propise o zaštiti podataka.

5.7 Partner (Affiliate) se obavezuje da u svom poslovanju sa "XliveBetPartners" neće postavljati nikakve uslove koji bi mogli uslovljavati ili ograničavati način ili uslove saradnje predviđene ovim ugovorom. Bilo koje pokušaje od strane Partnera da nametne dodatne uslove, zahtjeve ili ograničenja smatraće se kršenjem ugovornih obaveza, te će takvo ponašanje biti ocijenjeno kao nepovoljno za "XliveBetPartners". U slučaju takvog kršenja, "XliveBetPartners" zadržava pravo da jednostrano prekine saradnju sa Partnerom, što uključuje i gubitak prava Partnera na sve buduće provizije koje bi inače bile isplaćene prema uslovima ovog ugovora. Svaki pokušaj uslovljavanja će rezultirati automatskim i trenutnim prestankom prava na isplatu provizija i može dovesti do daljnjih pravnih postupaka protiv Partnera, ako "XliveBetPartners" to smatra potrebnim.

6. XLIVEBET OBAVEZE

6.1 Xlivebet će vam obezbjediti linkove za uključivanje klijenata/igrača na vašu web stranicu koji se mogu povremeno ažurirati.

6.2 Xlivebet će uložiti sve svoje napore da svaki put kada se Preporučeni igrač registruje kod Xlivebet preko vašeg linka sa priloženim kodom za praćenje, relevantni klijent bude identifikovan kao da potiče sa vaše veb stranice. Međutim, Xlivebet ni na koji način neće biti odgovoran prema vama ako Xlivebet nije u mogućnosti da identifikuje klijenta koji potiče sa Vaše web stranice.

6.3 Mi ćemo Vam staviti na raspolaganje instrumente za praćenje koji Vam omogućavaju da nadgledate svoj Partnerski nalog, iznos Vaše naknade i njeno plaćanje.

6.4 Pod uslovom da se strogo pridržavate Partnerskog ugovora, mi ćemo Vam platiti Naknadu u skladu sa tačkom 4. ili ako je drugačije definisano dokumentom „Insertion Order“

7. PLAĆANJE

7.1 Isplata se vrši do 15. u svakom kalendarskom mjesecu.

7.2 Minimalni iznos za mjesečnu isplatu partnerske uplate je 100.00 KM (stotinu konvertibilnih maraka) ili 50 Eura (pedeset eura) ako je inostrani klijent. Ako udio u prihodu ne prelazi 100.00 KM/50 EUR, Xlivebet će imati pravo da zadrži i prenese tu sumu do kraja prvog narednog kalendarskog mjeseca u kojem udio u prihodu (uključujući tu prenesenu sumu) premašuje 100.00KM/50.00 EUR, u tom trenutku isplata će biti izvršena u tom mjesecu. Da ne bi bilo sumnje, isplata će se vršiti samo kada postoji pozitivan saldo koji je veći od 100.00KM/50.00 EUR u bilo kom mjesecu.

7.3 Ako je udio u prihodu partnera za određeni kalendarski mjesec negativan, takvi negativni iznosi će se prenijeti u naredni mjesec(e).

7.4 Maksimalni iznos isplate koji se obrađuje je 10,000.00 Eur/KM za 30 dana, osim ako nije drugačije navedeno u promotivnim uslovima i odredbama, gdje se mogu napraviti izuzeci za igrače sa višim VIP statusom i igrači koji osvoje progresivni džekpot. Za veće isplate, XlivebetPartners može podijeliti iznos na manje isplate da bi olakšao zahtjev. Međutim, bilo kakva naknada za povlačenje neće biti povećana kao rezultat ove segmentacije.

7.5 Xlivebet će vam pružiti izvještaje dostupne putem vaše lične partnerske stranice, http://xlivebetpartners.com, sa detaljima o Preporučenim igračima i vašem dijelu u ostvarenim prihodima.

7.6 Naknada će biti plaćena u bruto iznosu tako da uključi i pripadajući PDV i porez po odbitku ukoliko je Partner registrovani PDV obveznik u Republici Srpskoj odnosno poreza po odbitku. U slučaju plaćanja partnerskih usluga Partnerima koja su fizička lica (rezidentima i nerezidentima Republike Srpske) naknada će biti umanjena za sve poreze po odbitku i pripadajuće doprinose u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Republici Srpskoj. U slučaju bilo kakve promjene u odnosu na važeći PDV, Naknada će se prilagoditi tako da XliveBet položaj ne bude nepovoljniji nego prije promjene.

7.7 High Roller igrači

High Roller igrači su igrači koji ostvaraju mjesečni prihod veći od 3.000,00 KM. Ako u bilo kom kalendarskom mjesecu, igrač kod bilo kog Partnera ostvari negativan prihod za naknadu u iznosu od najmanje 3.000,00 KM (trihiljadekonvertibilnihmaraka), takva igrač će se smatrati za High Roller igrača (igrač koji dobija velike svote novca).

Ovim Uslovima se ugovara primjena politike “negativnog prenosa” i politike „bez negativnog prenosa“, sa izuzetkom „high roller politike“ kako je definisano u stavu 3 i 4 ovog člana. Odluka o tome da li će se primijeniti politika “negativnog prenosa” ili politika „bez negativnog prenosa“, donosi se i ugovara u svakom pojedinačnom Partnerskom Ugovoru u Insertion Order dokumentu.

Kada naknada koju zaradi pridruženi Partner u vezi sa High Roller igračem rezultira u negativnom iznosu u bilo kom kalendarskom mjesecu, mi ćemo imati diskreciono pravo da prenesemo sve takve negativne iznose prilikom izračunavanja Naknade za High Roller igrače i negativni iznosi će se obračunavati i kompenzovati sa svim budućim naknadama koje će vam se plaćati u vezi sa High Roller igračem dok se negativni saldo u potpunosti ne kompenzuje budućom pozitivnom naknadom.

Ako bilo koji High Roller igrač ima/imaju negativan prihod za naknadu veći od 3.000,00 KM (trihiljadekonvertibilnihmaraka) u posljednjem kalendarskom mjesecu prije tekućeg nefakturisanog kalendarskog mjeseca onda će se ovaj negativni prihod za naknadu smatrati negativnim prenosom i koristiće za izračunavanje Naknade za tekući nefakturisani kalendarski mjesec.

8. DOGAĐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE

8.1. Xlivebet neće se smatrati odgovornim niti će biti odgovoran za bilo koji neuspjeh u izvršenju ili kašnjenje u izvršenju bilo koje od naših obaveza prema Uslovima koji su prouzrokovani događajima uslijed više sile,a koji događaji se podrazumijevaju kao događaji koji se nisu mogli predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora i na koji ugovorne strane objektivno ne mogu i nisu mogle uticati, pa su takvi događaji svi oni koji su neočekivani, izvanredni, nepredvidivi, koji su izvan naše razumne kontrole, uključujući, bez ograničenja, ratno stanje, štrajk, elementarne nepogode, prekid u javnim komunikacijskim mrežama ili uslugama, industrijski spor ili DDOS napadi i slični napadi na Internet i naše servise koji mogu imati nepovoljan učinak.

8.2. Smatraće se da je ispunjenje obaveze za vrijeme trajanja događaja više sile obustavljeno i da imamo produženo vrijeme za ispunjenje obaveza izvođenje tokom tog razdoblja. U svakom slučaju, upotrijebićemo razumne napore kako bismo događaj Više sile priveli kraju ili pronašli rješenje kojim se naše obaveze mogu izvršiti uprkos događajima Više sile.

9. UOPŠTENO, RAZNO

9.1 Ovaj Ugovor čini cijeli Ugovor i razumijevanje strana i zamjenjuje svaki prethodni sporazum između strana u vezi sa predmetom ovog Ugovora, osim ako drugačije nije dogovoreno „Inseption Order“ dokumentom. Ništa u ovoj klauzuli neće ograničiti ili isključiti bilo kakvu odgovornost za prevaru.

9.2 Ako bilo koji sud ili administrativni nadležni organ utvrdi da je bilo koja odredba ovog Ugovora nevažeća ili neprimjenljiva, takva nevaljanost ili neizvršnost neće uticati na druge odredbe ovog Ugovora koje će ostati na snazi i dejstvu.

9.3 Svako obavještenje dato ili dato u skladu sa ovim Ugovorom Xlivebet Partners biće poslato putem e-mail na odgovarajuću adresu e-pošte [email protected]. Xlivebet Partners će vam slati sva obaveštenja data ili napravljena u skladu sa ovim Ugovorom na adresu e-pošte navedenu u vašem obrascu za prijavu ili na drugu adresu e-pošte koju ste obavestili Xlivebet Partners.

9.4 Ništa u ovom Ugovoru nema za cilj da stvori partnerstvo između strana, ili da ovlasti bilo koju stranu da deluje kao agent druge strane, i nijedna strana neće imati ovlašćenje da deluje u ime ili za račun ili na drugi način da obavezuje drugu u bilo kom način.

9.5 Nijedna strana neće davati bilo kakvu najavu u vezi sa ovim Ugovorom ili njegovim predmetom bez prethodnog pismenog odobrenja druge strane osim ako to zahtjeva zakon ili bilo koji pravni ili regulatorni organ.

9.6 Valjanost, sadržina i izvršenje ovog Ugovora (i bilo koje potraživanje, spor ili stvar koja nastane na osnovu ili u vezi sa njim ili njegovim primjenljivošću) biće regulisana i tumačena u skladu sa zakonima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ugovorne strane su saglasne da se ugovara mjesna nadležnost suda u Banjoj Luci u vezi sa bilo kojim potraživanjem, sporom ili pitanjem koje proizilazi iz ili u vezi sa ovim Ugovorom ili njegovim primjenjivajnem.

9.7 U slučaju bilo kakvog neslaganja između značenja bilo koje prevedene verzije ovog Ugovora, prevagnuće značenje verzije na srpskom jeziku.

10. VAŠI LIČNI PODACI

10.1 Po zakonu smo obavezni da poštujemo zahtjeve zaštite podataka na način na koji koristimo sve lične podatke prikupljene od vas. Stoga veoma ozbiljno shvatamo naše obaveze u vezi sa načinom na koji koristimo vaše lične podatke. Da biste saznali kako koristimo vaše lične podatke, pročitajte našu Politiku privatnosti (https://xlivebet.com/rules/sr/518/pravila-privatnosti)

11. TRAJANJE UGOVORA

11.1 Ovaj Ugovor će početi da važi od datuma kada vas obavijestimo da je vaša prijava bila uspješna u skladu sa klauzulom 1.. Ovaj Ugovor će se nastaviti nakon toga osim ako i dok ga nijedna strana ne raskine nakon 30 dana pismenog obavještenja.

11.2 Ako ste u značajnoj mjeri prekršili svoje obaveze u okviru ovog ugovora, Xlivebet Partners može odmah da prekine ovaj ugovor i prestane da vam isplaćuje bilo kakav dalji dio u prihodu za vašeg Preporučenog igrača, pismenim obavještenjem.

11.3 U slučaju da preporučeni klijent nije imao nikakvu aktivnost u periodu dužem od 24 mjeseca, ovaj klijent se više neće smatrati vašom preporukom i više nećete imati pravo na dalji dio u prihodu od bilo kog budućeg prihoda koji kreira ovaj igrač.

12. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

12.1 Ništa u ovoj klauzuli neće ograničiti odgovornost Xlivebet Partnera, za smrt ili ličnu povredu koja je rezultat nemara Xlivebet Partnera ili zbog prevare.

12.2 Xlivebet Partners neće biti odgovoran, u ugovoru, deliktu (uključujući bez ograničenja nemar) ili na bilo koji drugi način za: gubitak prihoda, dobiti, ugovora, poslovanja ili očekivane uštede; ili bilo kakav gubitak dobre volje ili reputacije; ili bilo koje indirektne ili posljedične gubitke u bilo kom slučaju, bez obzira da li su takve gubitke razmatrale strane na datum zaključenja ovog Ugovora, ili bilo koje drugo pitanje prema ovom Ugovoru.

12.3 Odgovornost Xlivebet Partners neće, ni u kom slučaju, premašiti zbir ukupnih novčanih sredstava koje vam Xlivebet Partners isplati tokom perioda od 6 mjeseci kojoj prethodi datumu kada je takva obaveza nastala.

13. ODŠTETA

13.1 Vi ste isključivo odgovorni za sve marketinške inicijative koje vodite Vi i/ili bilo koji od Vaših podpartnera, uključujući, bez ograničenja, usklađenost takvih inicijativa sa važećim zakonskim zahtjevima.

13.2 Ako ste u značajnoj mjeri prekršili svoje obaveze iz ovog Ugovora, XliveBet Partners može odmah, bez ostavljanja otkaznog roka da raskine ovaj Ugovor i prestane da Vam isplaćuje bilo kakav dalji dio u prihodu za Vašeg Preporučenog igrača. O trenutnom raskidu bićete obaviješteni pismenim putem.

13.3 Vi („Strana koja obeštećuje“) ćete na zahtjev obeštetiti Xlivebet i sve saradnike Xlivebet-a, službenike, direktore, zaposlene, agente, akcionare i partnere („Oštećena strana“) od i protiv svih gubitaka, zahtjeva, potraživanja, štete, troškova, izdatka (uključujući, bez ograničenja, posljedične gubitke i gubitak dobiti, razumne pravne troškove PDV-a na njih ako je primjenjivo) i nastale ili pretrpljene obaveze, direktno ili indirektno, od Oštećene strane kao posljedica svako kršenje, neizvršavanje ili nepoštivanje od strane vas i/ili bilo kog vašeg pod-partnera bilo koje od obavezane strane koja obeštećuje sadržane u ovom Ugovoru ili bilo kog primenjivog zakona ili propisa.

14. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

14.1 XliveBet Partners vam daje neekskluzivnu i svjetsku licencu za prikazivanje karakteristika brenda XliveBet i srodnog sadržaja („Sadržaj Xlivebet Partners“) tokom perioda isključivo u svrhu vašeg prikaza linkova na vašem veb sajtu kako je postavljeno u ovom Ugovoru i u skladu sa smjernicama Xlivebet Partners koje vam mogu biti dostavljene s vremena na vrijeme. Sva prava intelektualne svojine i sva dobra volja koja nastane u Linkovima i svim proizvodima za klađenje, povezanim sistemima i softveru koji se odnosi na usluge koje Xlivebet Partners povremeno pruža svojim klijentima ostaće vlasništvo Xlivebet Partners. Nije vam dozvoljeno da menjate ili modifikujete na bilo koji način sadržaj Xlivebet partnera bez izričitog prethodnog pismenog pristanka Xlivebet partnera.

14.2 Saglasni ste da vaša web stranica ni na koji način neće ličiti na i/ili podsjećati na sajt Xlivebet partnera, niti ćete stvoriti utisak da je vaša veb stranica Xlivebet partners stranica (ili bilo koji njen dio).

15. GARANCIJE

15.1 Svaka strana u ovom Ugovoru izjavljuje i garantuje drugoj da ima, i da će zadržati tokom cijelog perioda sva prava, vlasništvo i ovlašćenja da zaključi ovaj Ugovor, da drugoj strani dodijeli prava i licence date ovim Ugovorom i da izvrši sve svoje obaveze po ovom Ugovoru.

15.2 Garantujete da ste pribavili i da ćete održavati na snazi sve neophodne registracije, ovlaštenja, saglasnosti i licence kako bi vam omogućili da ispunite svoje obaveze prema ovom Ugovoru.

15.3 Ne garantujemo da će rad Xlivebet sajta biti neprekidan ili bez greške i nećemo biti odgovorni za posljedice bilo kakvih prekida ili grešaka.

16. IZMJENE OVOG UGOVORA

Ovaj Ugovor nije mijenjan ii na drugi način dopunjen od 15. aprila 2024. godine.